มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (The Thai Network Information Center Foundation: THNICF) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของไทย ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลโดเมน “.TH” และเป็นผู้นำในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กิจกรรมหลักส่วนหนึ่งได้แก่การสนับสนุนการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เพื่อลดช่องว่างทางด้านดิจิทัล และเพิ่มจำนวนบุคลากรที่จำเป็นทางด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
              ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา THNICF ได้ดำเนินโครงการที่เสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มช่างเทคนิคประจำหมู่บ้านซึ่งทำหน้าที่ดูระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชน กลุ่มวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ค่ายแบ่งปั๋น

เพื่อพัฒนาเยาวชนในจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ ให้มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์และบริการทางด้านไอที ซึ่งจะนำไปสู่การประกอบอาชีพที่น่าสนใจในจังหวัดตากหรือพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการลดการอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่

หลักสูตรวิทยาการคำนวณ

เพื่อสร้างความสนใจด้านการคิดเชิงตรรกะ โดยการพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม และสร้างความสนใจในการเป็นนักพัฒนาโปรแกรมให้กับเยาวชน

หลักสูตรนักพัฒนาซอฟท์แวร์

เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นสอนทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และพัฒนาแพลตฟอร์มสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นสอนทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และพัฒนาแพลตฟอร์มสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ

ทักษะด้านเน็ตเวิร์คเบื้องต้น

 เพื่อพัฒนาช่างเทคนิคสำหรับเครือข่ายชุมชน และยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นในธุรกิจ ISP ชุมชนขนาดเล็ก

กิจกรรม@ที่ผ่านมา

กิจกรรม@ที่ผ่านมา

กิจกรรม@ที่ผ่านมา

.ไทย Promotion

International Partners

ผู้สนับสนุนปี 2564